Juridisch

Lees hierbij ook de overige kopjes onder het menu "informatie'. Dit is aanvullende informatie op het juridische deel.

Algemene voorwaarden SoLilly

Tot stand gekomen op 13 december 2016.

Algemene Voorwaarden SoLilly, gevestigd aan Arend van Gendtlaan 1, 3356 GC PAPENDRECHT, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63235188.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

SoLilly: SoLilly, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63235188

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en SoLilly, waarbij in het kader van een door de SoLilly georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen SoLilly en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en SoLilly.

Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen SoLilly en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SoLilly, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden SoLilly en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met SoLilly zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Alle aanbiedingen van SoLilly zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding vervalt wanneer deze termijn is verlopen.
De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
SoLilly kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is SoLilly daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SoLilly anders aangeeft.
Wanneer de Wederpartij een aanbieding mis loopt doordat de Wederpartij is vergeten de kortingscode in te voeren, heeft de Wederpartij niet het recht om het gemiste bedrag terug te ontvangen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht SoLilly niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van SoLilly.

Artikel 4 Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt SoLilly de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SoLilly zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal SoLilly de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal SoLilly daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal SoLilly proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
SoLilly zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SoLilly kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en SoLilly zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
SoLilly heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
SoLilly heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SoLilly het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SoLilly het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is SoLilly niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan SoLilly.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft SoLilly het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 6 Prijzen
De prijzen zijn in euro`s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen zijn exclusief verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Verzendkosten worden staan vermeld in de webshop en worden tijdens het bestelproces weergegeven.
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
Binnen Papendrecht berekent SoLilly geen verzendkosten. SoLilly bezorgt de sieraden persoonlijk aan huis van de Wederpartij. Indien er niemand thuis is, dan zal het pakketje door de brievenbus worden gedeponeerd van de Wederpartij. Buiten de Papendrecht zullen verzendkosten in rekening worden gebracht.
Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht. De prijzen staat vermeld in de webshop en worden tijdens het bestelproces weergegeven.
Van alle bijkomende kosten zal SoLilly tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 7 Prijswijziging
Indien SoLilly met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is SoLilly gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien SoLilly het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SoLilly rustende verplichting ingevolge de wet;
- SoLilly alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 8 Koop op afstand
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.
Ingeval van Koop op afstand heeft SoLilly het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten. Dit geschied te allen tijde in overleg met SoLilly, hierbij heeft SoLilly de rol van besluit nemer.
Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de SoLilly geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen, m.u.v. hygiëne producten, verwijzing naar de webshop van SoLilly voor meer informatie.
In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien SoLilly het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
Indien SoLilly niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door SoLilly geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien SoLilly in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door SoLilly geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij SoLilly heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort SoLilly uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt SoLilly de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort SoLilly uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien SoLilly en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van SoLilly. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SoLilly geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
- verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
- hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
- producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
- producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
- producten die snel kunnen bederven of verouderen;
- producten van persoonlijke aard, waaronder in ieder geval de gepersonaliseerde sieraden onder worden verstaan;
- sieraden van persoonlijke aard of op maat gemaakt;
- producten op maat gemaakt.

Bij gepersonaliseerde producten geldt er geen wettelijke bedenktijd, vanaf het moment dat de order geplaatst en betaald is, dan is de order definitief. Wijziging of annuleren van de betreffende order nadien is niet meer mogelijk.
Het betreffende DNA dient altijd binnen 2 jaar vanaf de oorspronkelijke orderdatum bij SoLilly aangeleverd te zijn, na de twee jaar vervalt de betreffende order per direct zonder recht op teruggaaf van betaling noch een tegoedbon. Indien de klant aan geeft het DNA wel binnen twee jaar vanaf de oorspronkelijke orderdatum aangeleverd te hebben, dient de klant een bewijs van verzending van het DNA te overhandigen.
Artikel 9 Levering consumenten
Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat SoLilly de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 10 Levering bedrijven
Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 11 Leveringstermijnen algemeen bij niet gepersonaliseerde/maatwerk artikelen
De levering zal plaatsvinden binnen een door de SoLilly opgegeven termijn.
Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Hierbij gelden de Nederlandse wettelijke regels en regelgevingen rondom de koop op afstand.
Indien op werkdagen de brievenbuspost voor 17:00 uur wordt aangeboden bij Post NL, dan zal het pakketje in alle waarschijnlijkheid de volgende dag (met uitzondering van zondag, maandag en feestdagen) door het postbedrijf worden aangeboden bij de klant.
Het is niet mogelijk om bestellingen bij SoLilly af te halen, alles wordt via Post NL thuisbezorgd of indien het een order binnen Papendrecht betreft, gratis thuisbezorgd.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat SoLilly zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat SoLilly binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11.1 Verzending
- Binnen Papendrecht:
Indien de klant gehuisvest is binnen Papendrecht en dit adres gekozen is als afleveradres van het eindproduct, berekent SoLilly geen verzendkosten, SoLilly bezorgd in dit geval de order aan het afleveradres van de klant. Indien er niemand thuis is/er wordt geen gehoor gegeven aan mijn deurbezoek, dan zal het pakketje door de brievenbus worden gedeponeerd van de klant. De klant dient bij deze verzendwijze wel de gratis verzendwijze "gratis thuisbezorgd binnen Papendrecht" aan te klikken tijdens het bestelproces.

-Bestellingen binnen Nederland:
Verzendingen welke brievenbuspakje of (aangetekende) pakketpost met Track and Trace via Post NL worden verzonden, worden op risico van SoLilly verstuurd.*
Het zoekraken of de gemaakte schade welke tijdens de verzending met Post NL zijn veroorzaakt, zijn op risico van SoLilly.*
Het sieraad zal indien overeengekomen met SoLilly worden hersteld of opnieuw worden gemaakt, hierbij gelden wel dezelfde levertermijn als welke vastgesteld zijn binnen deze algemene voorwaarden en de klant is verplicht om binnen een week na verzending per e-mail een melding te maken bij SoLilly indien het pakket uit blijft met de post.

*Na het verstrijken van 7 kalenderdagen vanaf de verzending waarbij de klant geen melding heeft gedaan dat het pakket nog niet is ontvangen, vervalt het risico voor SoLilly, dit omdat de tussenpartij waarmee SoLilly naar PostNL verzend deze voorwaarde voor SoLilly gesteld heeft, anders vervalt een eventuele schadeclaim voor PostNL.

-Verzendingen Europa en wereldwijd:
Deze tarieven staan vermeld tijdens het bestelproces binnen de webshop.
Buiten Nederland handteren wij andere verzendkosten- en methodes.

Artikel 12 Leveringstermijnen overige gepersonaliseerde/maatwerk artikelen
(Let op onderstaande punten gelden niet op DNA-artikelen).
- Ten aanzien van gepersonaliseerde producten en maatwerk geldt een levertijd van maximaal 30 kalenderdagen (buiten de vakantie van SoLilly om). Controleer voordat je jouw order plaatst op de webshop van SoLilly altijd eerst de actuele levertijden, maak er eventueel een screenshot van zodat je (indien de levertijden wijzigen) altijd weet wat jouw actuele levertijd was op het moment dat jij jouw order hebt geplaatst, dit is leidend voor jouw order en tevens jouw bewijs.
- Indien er sprake is van een overschrijdende levertijd nadat de klant de order heeft geplaatst en er op de website van solilly.nl bij de actuele levertijden pagina geen aangepaste verhoogde levertijd staat vermeld bij de actuele levertijden, dan zal de klant hierover altijd persoonlijk digitaal bericht ontvangen van SoLilly.
- Indien het de levertijd langer geschiedt dan de bovengenoemde maximaal gestelde levertijden, dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.
De klant dient dit per e-mail aan SoLilly door te geven.
In alle andere gevallen zal de geen persoonlijk bericht ontvangen en zal de klant de informatie rondom de actuele levertijden zelfstandig en zelfredzaam op de webshop van SoLilly moeten volgen.
- Indien de klant de bestelling via deze route heeft geannuleerd, dan stort SoLilly binnen dertig kalenderdagen vanaf de annulering het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug aan de klant.
- De actuele levertijden worden altijd actueel bijgehouden en ge-updatet waar nodig en te allen tijde naar eer en weten nagestreefd.
- Deze actuele levertijden pagina op solilly.nl is dan ook leidend voor iedere klant en voor SoLilly zelf.
- Het is niet mogelijk om bestellingen bij SoLilly af te halen, alles wordt via Post NL op de kosten van de klant geleverd of indien het een order binnen Papendrecht betreft, gratis thuisbezorgd.

Artikel 13 Leveringstermijnen DNA maatwerk/gepersonaliseerde giet artikelen
Ten aanzien van het DNA maatwerk/gepersonaliseerde giet artikelen geldt het volgende.
- Binnen ongeveer 16 werkdagen na het plaatsen en betalen van de order, stuurt SoLilly een "bewaar- en verstuur kit" naar de klant toe (enkel bij moedermelksieraden).
- Binnen ongeveer 45 werkdagen (na het door SoLilly ontvangen DNA waar je reeds een ontvangstbevestiging van hebt ontvangen per e-mail), wordt deze categorie producten verstuurd, mits niet anders staat vermeld op de webshop van solilly.nl bij de actuele levertijden pagina in het hoofdmenu.
- DNA- en bijbehorende producten mogen wel via de brievenbus afgeleverd worden bij het contactadres van SoLilly. Hierbij wordt wel verwacht dat deze voorzien zijn van naam en ordernummer welke overeenkomstig zijn met de order zelf.
- Het is niet mogelijk om bestellingen bij SoLilly af te halen, alles wordt via Post NL op de kosten van de klant geleverd of indien het een order binnen Papendrecht betreft, gratis thuisbezorgd.
- De maximale overschrijdende levertijd is 4 kalendermaanden na de hierboven eerdergenoemde gemiddelde indicatieve levertijd.
- Indien er sprake is van een overschrijdende levertijd nadat de klant de order heeft geplaatst en er op de website van solilly.nl bij de actuele levertijden pagina geen aangepaste verhoogde levertijd staat vermeld bij de actuele levertijden, dan zal de klant hierover altijd persoonlijk digitaal bericht ontvangen van SoLilly.
In alle andere gevallen zal de klant (gezien de omvang van mijn zendingen) geen persoonlijk bericht ontvangen en zal de klant de informatie rondom de actuele levertijden zelfstandig en zelfredzaam op de webshop van SoLilly moeten volgen.
- Indien het de levertijd langer geschiedt dan de bovengenoemde maximaal gestelde levertijden, dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.
De klant dient dit per e-mail aan SoLilly door te geven.
- Deze actuele levertijden pagina die benoemd staat op de website van solilly.nl is dan ook leidend voor iedere klant en voor SoLilly, ook wanneer er anders in de ontvangstbevestiging van het ontvangen DNA staat vermeld.
- De actuele levertijden worden altijd actueel bijgehouden en ge-updatet waar nodig en te allen tijde naar eer en weten nagestreefd.


Artikel 14 Overschrijding leveringstermijnen
Indien de levertijd langer dan 30 dagen geschied dan de maximaal overeengekomen levertijd, met uitzondering van op maat producten, heeft de Wederpartij het recht de bestelling te annuleren.
De Wederpartij dient de annulering per e-mail aan SoLilly door te geven.
In geval van annulering wegens overschrijding van de leverperiode, zal het betaalde bedrag binnen 30 kalenderdagen op de rekening terug worden gestort.
Overschreden leveringstijden geven de Wederpartij geen recht op schadevergoedingen.

Artikel 15 Risico-overgang consumenten
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van SoLilly.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 16 Risico-overgang bedrijven
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van SoLilly.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 17 Betaling
Betaling geschiedt middels vooraf overmaken, tenzij anders overeengekomen. Bij deze betaalmethode geld dat de Wederpartij binnen 7 dagen na het plaatsen van de order de betaling heeft volbracht op het aangegeven rekeningnummer van SoLilly.
Betaling achteraf is uitsluitend mogelijk indien de regeling Koop op afstand van toepassing is. In alle andere gevallen dient er vooraf betaald te worden. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, op een door SoLilly aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door SoLilly aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem.
Betaling kan geschieden via Banconact, Belfius, Bitcoins, CreditCard, iDeal, KBC/CBL, PayPal, Paysafecard of SofortBanking.
SoLilly en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van SoLilly en de verplichtingen van de Wederpartij jegens SoLilly onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 Incassokosten
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SoLilly, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SoLilly, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft SoLilly pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat SoLilly de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20 Tegoedbon
Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij SoLilly. Verzendkosten zijn voor eigen rekening en kunnen niet met de Tegoedbon worden betaald.
De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van die op de tegoedbon is vermeld, indien niet vermeld; tegoed/kadobonnen uitgegeven voor 01-01-2021 zijn 1 jaar geldig. Vanaf 01-01-2022 zijn de betreffende bonnen 2 jaar geldig. De eerste vier cijfers van de kado code op de bon geeft het jaar van uitgifte aan. De besteldatum is hierin leidend.
Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud
Alle door SoLilly in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van SoLilly totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 22 Opschorting
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft SoLilly het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is SoLilly bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst SoLilly omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SoLilly kan worden gevergd.
SoLilly behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 Ontbinding
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SoLilly bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is SoLilly bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst SoLilly omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van SoLilly kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SoLilly kan worden gevergd, deze beslissingen kunnen enkel en te allen tijde alleen door SoLilly zelf worden genomen. SoLilly is in deze niet verplicht om de Wederpartij een dusdanige uitleg te geven bij een ontbinding van de overeenkomst met de Wederpartij;
- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
- de Wederpartij komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SoLilly op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien SoLilly de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is SoLilly niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door SoLilly geleden schade.

Artikel 24 Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan SoLilly of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SoLilly geen invloed kan uitoefenen en waardoor SoLilly niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door SoLilly in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
SoLilly heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SoLilly zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel SoLilly als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt SoLilly zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien SoLilly ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SoLilly gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 25 Garanties
SoLilly garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. SoLilly garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
De Wederpartij heeft na ontvangst van een sieraad recht op zes maanden garantie, tenzij uit de aard van het product anders voort vloeit.
Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal SoLilly, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.
De Wederpartij dient voor de bestelling het Product zorgvuldig te controleren op type- en schrijffouten. SoLilly is niet aansprakelijk voor type- en schrijffouten die de Wederpartij heeft gemaakt en verstrekt ten aanzien van dergelijke fouten geen garantie.
Eventuele gebreken ontstaan binnen zes maanden na de aankoop worden kosteloos door SoLilly hersteld, tenzij in strijd met de bepalingen van dit artikel is gehandeld. Hierbij is het noodzaak de gebruiks- en verzorginstructies in acht worden genomen voor het sieraad welke staan omschreven op het standaard bijgeleverde instructiekaartje en benoemd wordt op de webshop van SoLilly.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor eventueel herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
Onder de garantie valt niet geringe afwijkingen in kleur-, type- en/of tekst wijzigingen. De aangeboden Producten worden zo duidelijk en waarheidstrouw afgebeeld en zo duidelijk mogelijk beschreven.
De Wederpartij dient de bewaar en draag instructies die omschreven staat op het instructiekaartje in acht te nemen.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat SoLilly in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SoLilly geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 26 Ruilen van Producten
Uitsluitend Producten die niet op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd zijn, kunnen geruild worden, m.u.v. hygiëne producten, zie hierover de informatie welke benoemd wordt op de webshop van SoLilly. Indien de Wederpartij een Product wil ruilen dient de Wederpartij dit binnen 14 dagen na de dag van ontvangst aan te geven.
Indien de Wederpartij het Product wil ruilen, dient de Wederpartij dit te allen tijde onder opgaaf van redenen te doen. Het toesturen van een retour naar SoLilly is voor kosten van de Wederpartij.

Retouren:
Op maat producten mogen nooit geretourneerd worden mits er door SoLilly een fout is gemaakt en in overeenstemming met elkaar het product retour gestuurd mag worden. SoLilly vergoed enkel reguliere brievenbus verzending, de klant is zelf verantwoordelijk voor het juist verpakken, frankeren en verzenden van het retour product.

Artikel 27 Onderzoek en reclame
De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen één dag na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen één dag na levering van het Product schriftelijk aan SoLilly gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
In geval van Consumenten geldt dat de onderzoeksperiode en periode waarbinnen melding gemaakt moet worden twee maanden is.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij SoLilly binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

Artikel 28 Aansprakelijkheid
SoLilly is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van SoLilly.
SoLilly is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
SoLilly is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SoLilly is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SoLilly kenbaar behoorde te zijn.
SoLilly is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien SoLilly aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SoLilly beperkt tot maximaal € 10,000 of tot het bedrag waarop de door SoLilly aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SoLilly overeenkomstig de verzekering draagt.
De Wederpartij dient de schade waarvoor SoLilly aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan SoLilly te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens SoLilly vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SoLilly of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 29 Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart SoLilly voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien SoLilly door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden SoLilly zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van SoLilly en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 30 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens SoLilly en de door SoLilly (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij SoLilly ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 31 Intellectuele eigendom
SoLilly behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
SoLilly behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 32 Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan SoLilly verstrekt en SoLilly verzamelt, zal SoLilly zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
SoLilly mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Bij het bezoeken van onze website kan SoLilly informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De informatie die SoLilly verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Het is SoLilly niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak SoLilly gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en SoLilly zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SoLilly niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Wederpartij gaat akkoord dat SoLilly de Wederpartij voor statistisch onderzoek of Wederpartijtevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
SoLilly behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 33 Nieuwsbrief
De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 34 Wijziging algemene voorwaarden
SoLilly heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
SoLilly zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 35 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SoLilly partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 36 Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer: 63235188(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 SoLilly | sitemap | rss